قاصدک - Dandelion


Find your other half, then you would not be alone
like those two, that they came together because they were together
*****
خبری آورد خبرچین، خبره دوتا خبرچین
که به هم رسیدند این دو، بس که با هم بودن این دو


Couple Dandelion
Crassocephalum
dandelion ♥ Dandelion Yellow Dandelion dandelion dandelion

Comments