Piggy bank - قلک

Piggy bank - قلک

قلک من خالیه
خالیه تو خالیه
کی میشه چاق و چله
می اندازم داخل یک سکه
وای چه صدایی داره
انگار یه جور بازیه
داشتنش هم عالیه
از سکه سیر نمیشه
می خواد یکم حوصله
تا بشه گنده منده
میخوره سکه سکه
پول ها رو قورت میده
هپلی هپو میکنه
الان تا نصفه پره
صداش ضعیف تر شده
خودش سنگین تر شده
تپل مپل تر شده
دیگه جایی نداره
الان صدا نداره
ترخ و توروخ نداره
بعد اون همه حوصله
حالا وقتش رسیده
پایین بیاد از رو طاقچه
قلک چاق و چله
عمرش به سر رسیده
جدایی خیلی سخته
حس عجیبی میده
شادی و خنده داره
میزنه با چکشه
بر سر اون قلکه
قلک تیکه تیکه
بوده عزیز این همه
وای که چه حالی میده
دیدن این گنجینه
این شعر و قلکه
تقدیم به حسین داداشه

نوشته شعری از: محمدرضا بقایی

**♥**

My piggy bank is empty
Empty, total empty
When it become plumpy?
I dropping in a coiny
It make a sound of drumy
It is totally hungry
I willing to Wait Patiently
till it become plumpy
It keep eating a coiny
coiny, coiny, coiny
Now it is fifty-fifty
His voice became weakly
but it changed to be heavily
After swallowing money
and devouring alot coiny
it is no more empty
nor even any soundy
after waiting so many
by being Patiently
time to be in history
by breaking my piggy banky
feeling so strangely
about breaking my piggy banky
somehow feeling so sadly
otherside feeling so happy
I break my piggy banky
by hitting hammer heavily
over my piggy banky
extremely amazingly
to see all these beauty
treasure of coin and money
this piggy bank and poetry
dedicated to hossein baghayi

written by: MohamadReza baghayi


Piggy bank - قلک Piggy bank - قلک Piggy bank - قلک Piggy bank - قلک Piggy bank - قلک Piggy bank - قلک

Comments