نقاشی شکل هندسی دیوار - Geometric wall paint

نقاشی شکل هندسی دیوار - Geometric wall paint 

بعد از اینکه نقاشی اتاقم تموم شد، مقداری از رنگ اضافه موند که با خودم گفتم: حالا با این رنگ چیکار کنم، چیکار نکنم. اگه بمونه، خراب میشه و میره پی کارش. پس بهتره یک چیزی، جایی، دیواری، یا حتی شده اصلا کسی رو رنگ کنیم. 😀😃😄

اینطوری شد که افتادم به جون دیوارهای خونه تا دیوار مورد نظرم رو پیدا کنم. همینم مونده بود که میون این همه دیوار دنبال دیوار بگردم. خخخخ 😅

آخر سر هم هیچ جایی رو بهتر از دیوار ته راهرو پیدا نکردم که موقعیت، زاویه و دیدش هم خوب باشه. میدیدم چرا هر وقت از اتاقم میومدم بیرون بهم تنه می زد، و وقتی بر می گشتم بهم چشمک می زد. نگو خودش می دونست جریان از چه قراره و این همه مدت بغل گوشم بود.👀😅

بلاخره بعد از اندازه گیری و طراحی، شروع کردم به نقاشی کردن شکل هندسی که مدنظرم بود.

و این هم از نتیجه کار که در عکس می بینین. چطور شده؟! خوشحال میشم با نظراتتان خوشحالم کنین.😉

در ضمن، فکر نکنین که اونها تایرهای رنگی هستند که رنگ زدم، "نه"، اون ها مبل راحتی اند که روشون نشستم. خخخخ 😁😁

***

After I have finished painting my room, I have got some extra color. Then I said to myself: What should I do with this extra color? "Should I color my hair first ?!" LOL 😄

As I did not want to miss it, I have got an idea. So I begin to find a wall in many walls at home. At the end I did not find any wall better than the wall of the corridor with good position  and angle.

Finally, after measuring and designing, I began to paint the geometric shape that I have Intended to do.😊👉👉 "to do or not to do, That is the question" 

Here is the result of my first attempt at painting. "after painting my room LOL" 😅😁

By the way, Do not think that those are colored tires that I colored them!? NO NO NO They are the sofa, that I sat down. LOL

How is it؟
I will be glad to see your comments.😉


geometric design black and wight geometric geometric paint geometric wall painting tires Color color colorful, Tires becom colorful colored tires

Comments