مگس - Housefly - Fly

مگس - Housefly - Fly

این بار سوژه مون رو مگس انتخاب کردم، همونی که همه انسان ها ازش خاطره خوبی دارن که وقتی می خوایم  بخوابیم میاد بالا سرمون هی وز وز می کنه و وقتی میشینه رو دست و پامون آدم بایستی خودشو بخوارونه خخخ

البته بچه که بودم یادم میاد بعضی از آدمها انتقامشون رو همون لحظه می گفتند و یه نخ به پای مگسه می بستند و ولش می کردند و مینشستند بهش کر کر می خندیددن (یادش بخیر) خلاصه صد رحمت به اون روزها، اخه امروزه با این مگس کش های برقی انتقام اجدادمون رو هم ازشون می گیریم و تا جزغالشون نکنیم راحت نمیشیم. خخخخ

خلاصه این مگس خان هم گیر ما افتاد و منم شروع کردم به عکس گرفتن ازش و خوشبختانه مگسه هم خوابش میومد زیادی ورجه وورجه نمی کرد و بعد از اینکه عکسشو گرفتم ولش کردم به امون خدا.

***
This time our subject were housefly that almost everyone had a good memories of that, however I know all the time especially when we want to sleep they came and buzzing around us and made us mad.

I remember when I was a kid some people tied half meter yarn to the flies foot and then let him to go and fly, so that was the beginning of fun time. LOL

fortunately when I found it he was sleepyhead and he did not shake more so I began to shot with 18-55 mm lens but still in vice versa way. here is the result. I hope you enjoy it.

housefly-fly little closer housefly-fly

Comments