مارمولک خانگی - house Lizard

مارمولک خانگی - house Lizard

این هم عکس سر مارمولک خانگی که متاسفانه زنده نبود که ژست بگیره؛ و وقتی پیداش کردیم بیچاره مرده بود، برا همین یه خورده چروکیده شده، و با اینکه همچنان از لنز 18-55 خود دوربین به صورت معکوس استفاده می کنم و کیت هم هست؛ ولی خوب از آب در اومده و همچنان مشتاق خرید ماکرو لنز هستم (والا کی پیشرفت رو دوست نداره!؟) که ایشالا اونم جور می کنیم.

This is a photo from house Lizards head which unfortunately when my brother found it, he was dead so that's why it's a bit wizened.
Although i am still using 18-55 kit lens which it was on the camera when I bought it and I am using it vice versa as a micro lenz and the photo is good and little sharp just small problem in dried Lizard.
however I am still interested to buy a micro lenz and I will do it sooner or later.


Lizard, house Lizard

Comments